EIS Maths M.4-6

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัย  ภาษาอังกฤษเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้รวบรวมสื่อการเรียนการสอน  และิลิงค์ที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็ปนี้

Advertisements