Objectives

Objective of Subject  (ดาวน์โหลดไฟล์  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22102 )

ค22102  คณิตศาสตร์ 4

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่   2                              เวลา  60  ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต

———————————————————————————————————————

ศึกษาทฤษฎีบทปีทากอรัสและบทกลับ  และการนำไปใช้  เศษส่วนและทศนิยมซ้ำ  จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ  รากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง  การหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มโดยใช้การแยกตัวประกอบและนำไปใช้  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมบัติของเส้นขนาน  การใช้สมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา

โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทักษะทางคณิตศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เพื่อให้นักเรียนใช้ทฤษฎีบทปีทากอรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม  และเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน  จำแนกจำนวนจริงที่กำหนดให้และยกตัวอย่างจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ  อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง  หารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็ม  เศษส่วนและทศนิยม  บอกความสัมพันธ์ของการยกกำลังกับการหารากของจำนวนจริง  การหาค่าประมาณของรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  บอกความเกี่ยวข้องของจำนวนจริง  จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  ใช้สมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ในคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3

ค 1.2   ม.2/1, ม.2/2

ค 1.3   ม.2/1

ค 1.4   ม.2/1

ค 3.2   ม.2/1, ม.2/2

ค 4.2   ม.2/1

ค 6.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6

รวมทั้งหมด   16   ตัวชี้วัด

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

ค22102  คณิตศาสตร์ 4

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่   2                              เวลา  60  ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต

———————————————————————————————————————

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด เวลา / ชั่วโมง
ทฤษฎีบทปีทากอรัส1)  ทฤษฎีบทปีทากอรัส

2)  บทกลับของทฤษฎีบทปีทากอรัส

3)  การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้ทฤษฎีบทปีทากอรัส

     และบทกลับ

ค 3.2  ม.2/1

ค 6.1

  ม.2/1, ม.2/2,

  ม.2/3, ม.2/4,

  ม.2/5, ม.2/6

 4

4

7

 

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง1)  จำนวนตรรกยะ

2)  จำนวนอตรรกยะ

3)  รากที่สอง

4)  รากที่สาม

ค 1.1  ม.2/1, ม.2/2,

  ม.2/3

ค 1.2

  ม.2/1, ม.2/2

ค 1.3

  ม.2/1

ค 1.4

  ม.2/1

ค 6.1

  ม.2/1, ม.2/2,

  ม.2/3, ม.2/4,

  ม.2/5, ม.2/6

 3

4

4

4

 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

ค22102  คณิตศาสตร์ 4

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่   2                              เวลา  60  ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต

———————————————————————————————————————

หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด เวลา / ชั่วโมง
3 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว1)  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2)  การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ค 4.2  ม.2/1

ค 6.1

  ม.2/1, ม.2/2,

  ม.2/3, ม.2/4,

  ม.2/5, ม.2/6

 6

6

4 เส้นขนาน1)  สมบัติของเส้นขนาน

2)  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-มุม-ด้าน

3)  การให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนาน

     และความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

ค 3.2  ม.2/2

ค 6.1

  ม.2/1, ม.2/2,

  ม.2/3, ม.2/4,

  ม.2/5, ม.2/6

 5

5

8

  รวม   60

 การวัดผลประเมินผล

ค22102  คณิตศาสตร์ 4

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่   2                              เวลา  60  ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต

———————————————————————————————————————

หน่วยที่ ชื่อสาระการเรียนรู้ ระหว่างภาค(คะแนน) กลางภาค(คะแนน) สอบปลายภาค

(คะแนน)

หมายเหตุ
12

3

 

ทฤษฎีบทปีทากอรัส1)  ทฤษฎีบทปีทา

     กอรัส

2)  บทกลับของทฤษฎี

     บทปีทากอรัส

3)  การแก้ปัญหาหรือ

     สถานการณ์โดยใช้

     ทฤษฎีบทปีทา

     กอรัสและบทกลับ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

1)  จำนวนตรรกยะ

2)  จำนวนอตรรกยะ

3)  รากที่สอง

4)  รากที่สาม

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1)  การแก้สมการเชิง

     เส้นตัวแปรเดียว

2)  การแก้โจทย์สมการ

     เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 6

6

6

4

4

5

4

11

7

 3

3

2

1

2

2

2

 

 –

5

3

 

การวัดผลประเมินผล

ค22102  คณิตศาสตร์ 4

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่   2                              เวลา  60  ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต

———————————————————————————————————————

หน่วยที่ ชื่อสาระการเรียนรู้ ระหว่างภาค(คะแนน) กลางภาค(คะแนน) สอบปลายภาค

(คะแนน)

หมายเหตุ
เส้นขนาน1)  สมบัติของเส้น

     ขนาน

2)  รูปสามเหลี่ยมสอง

     รูปที่สัมพันธ์กัน

     แบบ มุม-มุม-ด้าน

3)  การให้เหตุผลและ

     แก้ปัญหาโดยใช้

     สมบัติของเส้น

     ขนานและความ

     เท่ากันทุกประการ

     ของรูปสามเหลี่ยม

 6

5

6

 –

 3

2

2

 

 
  รวม 70 15 15  
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s